Your search results

BPB Bank

Postuar nga ilir Në 24. January 2017
| 0
BPB Bank logo

Kredi hipotekare

Keni gjetur banesën/shtëpinë e përshtatshme për familjen tuaj? Apo keni gjetur truallin në të cilën dëshironi të ndërtoni shtëpinë tuaj? Shfrytëzoni kreditë e ofruara nga BPB për ndërtim dhe blerje të shtëpive, banesave dhe truallit për ndërtim me kushte të favorshme.

Keni nevojë për informata shtesë? Drejtohuni tek qendra e thirrjeve në 038 620 620 dhe 0800 50000 ose vizitoni degën më të afërt të BPB-së.

 • Klientët përfitues: Personat individual me të hyra stabile
 • Shuma e financimit: Min. 10,000 euro, Max. 150,000 euro
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë: Deri në 180 muaj
 • Dokumentacioni i nevojshëm:
  Dokument i vlefshëm identifikimi
  Kontrata e punës ose dëshmi për të hyra të rregullta
  Për ekspozimet mbi 5,000 euro kërkohet bashkëhuamarrës
  Garantuesi është i domosdoshëm për shumat mbi 10,000 euro
  Dokumentacioni mbi kolateralin (pengun) mbi shumën 15,000 euro
  Dokumentacioni mbi hipotekën (për shumat mbi 20,000 euro)
  Qëllimi i ekspozimit të kredisë plan-investim
 • Pagesa e kësteve: Shumë e njejtë për çdo muaj (pagesë me këste të rregullta) ose me trançe
 • Afati i lejimit: 3 ditë pune
 • Kalkulatori i kredisë

  ©Powered by Raiffeisen Bank