Your search results

Banka Ekonomike

Postuar nga ilir Në 24. January 2017
| 0

Kredi hipotekare

Janë kredi të destinuara për blerjen e patundshmërive (tokë, shtëpi, banesa) dhe për ndërtimin e shtëpive të banimit
 • Shuma e kredisë: Prej €20,000 deri €300,000
 • Destinimi: Renovimi i shtëpisë ose banesës, zgjerim i ambientit ekzistues
 • Afati: deri në 20 vite
 • Grejs periudhë: deri në 12 muaj
 • Plani i pagesës: i rregullt ose jo i rregullt
 • Bashkëhuamarrës: Po
 • Garantues: nuk aplikohet
 • Hipotekë: mbi €30,000
Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e sheh të arsyeshme.
 • Kalkulatori i kredisë

  ©Powered by Raiffeisen Bank